Rozlúčenie s Doc. Kolomanom V. Ratkovským

Začiatkom júla sa slovenskou aj medzinárodnou tunelárskou komunitou rozšírila smutná správa. Dňa 30. júna 2019 nás vo veku 89 rokov opustil Doc. Ing. Koloman Vladimír Ratkovský, CSc., dlhoročný vysokoškolský pedagóg a odborník v oblasti výstavby tunelov a podzemných stavieb a zároveň človek, ktorý sa veľkou mierou podieľal na aktivitách Československého tunelárskeho komitétu a po roku 1993 aj Slovenskej tunelárskej asociácie.

Doc. Ratkovský sa narodil 26. februára 1930 v Bratislave. Vyštudoval odbor Konštrukcie a dopravné stavby na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po krátkom pôsobení na traťovej dištancii ŽSR nastúpil v roku 1956 na Katedru dopravných stavieb, kde patrilo oddelenie Podzemných stavieb a neskôr, po založení Katedry geotechniky v roku 1965 na ňu odišiel už ako odborný asistent. Titul kandidáta technických vied získal v roku 1971 a v roku 1979 habilitoval na docenta.

Vo vedecko-výskumnej a odbornej činnosti sa zameriaval najmä na oblasť technológií výstavby tunelov, kde získal povesť vynikajúceho odborníka, známeho nielen doma ale i v zahraničí. Počas svojej pedagogickej praxe vychoval veľké množstvo študentov, viedol viacero úspešných domácich aj zahraničných diplomantov a vedeckých ašpirantov. Mnohí z nich dnes aktívne pôsobia pri výstavbe tunelov na Slovensku i za jeho hranicami. Je autorom a spoluautorom mnohých vysokoškolských učebníc a skrípt. Veľa krát prednášal na domácich i medzinárodných odborných konferenciách. Za dlhoročnú pedagogickú činnosť bol v roku 1990 vyznamenaný zlatou medailou Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej a v roku 2005 zlatou medailou fakulty BERG Technickej univerzity Košice.

Okrem pôsobenia vo vysokoškolskom prostredí sa Doc. Ratkovský aktívne zúčastňoval na príprave mnohých podzemných stavieb, ktoré sa pripravovali a budovali na Slovensku, či už ako riešiteľ úloh, ich posudzovateľ, alebo nezávislý expert. Známe je najmä jeho pôsobenie pri príprave bratislavskej rýchlodráhy a tiež pri výstavbe komunálnych štítovaných štôlní. Po odchode do dôchodku naďalej, až do roku 2008, pôsobil ako poradca pre Slovenskú správu ciest, neskôr pre Národnú diaľničnú spoločnosť a podieľal sa takto na príprave a výstavbe prvých diaľničných tunelov na Slovensku.

Jeho dlhoročné priateľské vzťahy s poprednými odborníkmi z oblasti tunelového staviteľstva z celého sveta významne pomáhali medzinárodnému postaveniu Slovenskej tunelárskej asociácie, v ktorej pôsobil ako člen výboru ihneď po jej vzniku v roku 1993. Ako dlhoročný funkcionár bol v roku 2004 vyznamenaný medailou prezidenta ITA/AITES a v tom istom roku mu bol udelený titul čestného člena Slovenskej tunelárskej asociácie.

Na záver by som chcel pridať aj osobnú spomienku. Doc. Ratkovský bol mojim vedúcim diplomovej práce, venovanej výstavbe tunelov v mestských podmienkach. Bol pre mňa kľúčovým človekom, ktorý ma nasmeroval do odboru, v ktorom pôsobím dodnes a tiež vynikajúcim pedagógom, ktorý mi otváral širší obraz tunelárstva, než bolo v podmienkach Československa osemdesiatych rokov obvyklé. Knižnica v jeho kancelárii plná cudzojazyčnej literatúry mi bola plne k dispozícii a umožnila mi prístup k mnohému z toho, čo sa vo svete podzemných stavieb dialo.

Vlaďo, budeme na Teba všetci spomínať nielen ako na vynikajúceho pedagóga a odborníka, ale aj ako na láskavého človeka a vzácneho priateľa.

Ing. Miloslav Frankovský

https://www.tunneltalk.com/Obituary-11Jul2019-Vladimir-Ratkovsky.php