Aktuálny stav realizácie tunelov k 15.10.2020

Tunely na diaľničnej sieti

Tunely Ovčiarsko a Žilina

Úsek diaľnice D1 tvorí južný obchvat Žiliny v celkovej dĺžke 11,320 km. Úsek sa začína v Hričovskom Podhradí v križovatke diaľnic D1 a D3 a končí v mieste napojenia na plánovanú križovatku Lietavská Lúčka, a v nej na privádzač Lietavská Lúčka – Žilina. Ide o jeden z technicky najnáročnejších úsekov, ktorý bude z veľkej časti vedený nadzemnými estakádami a v dvoch tuneloch (Ovčiarsko – 2 367 m, Žilina – 687 m)

Stavebníkom a zároveň budúcim správcom diaľničného úseku a oboch tunelov je Národná diaľničná spoločnosť,a. s. Dobudovaním diaľnice D1 pri Žiline sa vytvoria podmienky k odľahčeniu dopravy na cestách I/18 a I/64, čo výrazne prispeje k zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie v meste Žilina a v obci Lietavská Lúčka.

Výstavba oboch tunelov je vo finálnej fáze – k sledovanému obdobiu prebieha odstraňovanie vád a nedorobkov z preberacích konaní na jednotlivých stavebných objektoch, realizácia ostatných stavebných prác v zmysle Pokynov na zmenu vydaných STD. V mesiaci september boli vykonané na tuneloch Ovčiarsko a Žilina individuálne funkčné skúšky vetrania ako aj dymové skúšky.

V období 12.10.2020 – 21.10.2020 prebiehajú komplexné skúšky technologického vybavenia tunelov a ISD celej stavby riadením z existujúcich prevádzkovo-technologických objektov. V rámci komplexných skúšok budú vyskúšané dopravno-prevádzkové stavy prislúchajúce k premenným dopravným značkám, stavové prechody ako aj „tunelreflexy“, t. j. reakcie technológie tunelov na zaznamenané incidenty v obidvoch tuneloch.

Zároveň, v úzkej súčinnosti so zložkami Integrovaného záchranného systému prebieha príprava taktického cvičenia v tuneloch Ovčiarsko a Žilina, ktoré by malo byť zorganizované v priebehu decembra 2020. Predpokladaný termín odovzdania predmetného úseku motoristickej verejnosti je koniec roka 2020.

Zhotoviteľom diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je Združenie Ovčiarsko (Doprastav, a.s. – líder Združenia, Váhostav-SK, a. s. – člen Združenia, Strabag, s. r. o. – člen Združenia, Metrostav, a.s. – člen Združenia).

Tunel Prešov

Tunel Prešov je diaľničný tunel vo výstavbe na Slovensku a nachádza sa na úseku diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh. Trasa tunelovej časti juhozápadného obchvatu Prešova bude tvorená dvoma nezávislými tunelovými rúrami, Severná tunelová rúra bude dĺžky 2 230,5 m a Južná tunelová rúra bude dĺžky 2 244,0 m.

Počas uplynulého obdobia, keď sa uvoľnili opatrenia vyhlásené Vládou SR, resp. Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s rizikom šírenia nákazy koronavírusu, sa práce na tuneli Prešov znovu rozbehli, a to s enormným nasadením, aby Zhotovitelia čo najviac dobehli zmeškanie z dôvodu nemožnosti nasadiť na pracovisku zahraničných pracovníkov počas obmedzení cezhraničného styku.

V priebehu prázdninových mesiacov sa podarilo dokončiť sekundárne ostenie hĺbených tunelov, štrbinové žľaby a kábelovody v oboch tunelových rúrach, zrealizovať nátery v severnej tunelovej rúre na 100%, ale v južnej tunelovej rúre bolo možné pre obmedzenie spôsobené klimatickými podmienkami, dokončiť nátery iba vrchnej časti ostenia. Tieto práce boli nutné pre začatie montáže technológií na ostenie tunela. Ku koncu septembra boli vo vrchlíku tunela dokončené závesné rošty a lávky na inštaláciu káblových vedení v rozsahu viac ako 80%.

Okrem prác na náteroch sa pracovalo aj na dokončení podkladných vrstiev vozovky v severnej tunelovej rúre, kde bolo do polovice októbra položených cca 14 000 m3 štrkových vrstiev a cca 4 000 m3 cementovej stabilizácie. Zostavy mechanizmov na pokládku štrkov a cementovej stabilizácie sa v októbri presunuli do južnej tunelovej rúry a teraz prebieha príprava na začatie pokládky cementobetonového krytu vozovky v severnej tunelovej rúre. Pokiaľ budú v nadchádzajúcom období trvať priaznivé klimatické podmienky, budú cementobetonová vozovka a nátery oboch tunelových rúr dokončené do vianočných sviatkov.

Posledné tri mesiace boli plánované operácie na logistiku a koordináciu prác v tunelových rúrach veľmi náročné, kedy sa doba prác šiestich mesiacov musela vmestiť do štyroch mesiacov. Nasadenie všetkých pracovných kapacít boli podriadené betonáži cementobetonového krytu vozovky v tomto roku.

Celú stavbu juhovýchodného obchvatu mesta Prešova realizuje Združenie D1 Prešov (EUROVIA SK a.s., EUROVIA CS a.s., Doprastav a.s., Metrostav a.s., Metrostav Slovakia a.s.), tunel Prešov realizuje spoločnosť Metrostav a.s.

Tunel Bikoš

Tunel Bikoš s dvomi rúrami a dĺžkou 1155 m je súčasťou 4,3 km dlhého úseku rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný ochvat, I. etapa, budovaného v plnom profile.

Razenie oboch tunelových rúr od severného portálu tunela sa začalo v priebehu mája 2020, pričom slávnostné začatie prác za účasti predstaviteľov štátnych a miestnych inštitúcií sa konalo 5. júna 2020. V októbri 2020 raziace práce pokračujú v oboch tunelových rúrach, keď je v západnej tunelovej rúre vyrazených viac ako 500 m a vo východnej tunelovej rúre viac ako 450 m kaloty tunela. Obe tunelové rúry budú prakticky v celej dĺžke vyrazené od severného portálu

Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností Váhostav-SK, a.s. a TuCon, a.s. Predpokladané ukončenie rýchlostnej cesty a jej uvedenie do prevádzky sa očakáva na jar 2023.

Tunel Čebrať

Súčasťou diaľničného úseku D1 Hubová – Ivachnová bude dvojrúrový tunel Čebrať s dĺžkou 3680 m. V predošlých rokoch boli diagnostikované rozsiahle problémy so stabilitou územia na západnom portáli tunela Čebrať a nadväzujúcom úseku diaľnice, ktoré si vyžiadali rozsiahle zmeny v technickom riešení, ktoré museli byť znovu posúdené v procese EIA a následne povolené v zmysle stavebného zákona.

V októbri 2020 stále prebieha razenie tunelových rúr od východného portálu v rámci projektu geologickej úlohy. Vyrazených je už viac ako 3000 m. Prípravné práce pre razenie tunelových rúr od západného portálu budú môcť začať až po vydaní stavebného povolenia, ktoré sa očakáva začiatkom roku 2021.

Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností OHL ŽS, a.s., a Váhostav-SK, a.s.

Tunel Višňové

Najdlhším slovenským diaľničným tunelom má byť tunel Višňové s dĺžkou 7500 m, ktorý je súčasťou úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, vedeného južne od krajského mesta Žilina. Obe rúry tunela Višňové boli prerazené v auguste 2018, po 40 mesiacoch razenia. Betonáž sekundárneho ostenia je hotová na viac ako 60% dĺžky tunela.

V polovici roku 2019 boli práce na tuneli ako aj na súvisiacom diaľničnom úseku ukončené na základe dohody medzi objednávateľom, Národnou diaľničnou spoločnosťou a zhotoviteľom, združením Salini Impregilo – Dúha. Koncom januára 2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie prác súvisiacich s pokračovaním a dokončením stavby diaľnice, pričom tieto zahŕňajú aj dokončenie stavebnej časti tunela Višňové. Výber zhotoviteľa je realizovaný formou súťažného dialógu, pričom po ukončení výberu uchádzačov boli k ďalšej účasti v dialógu v auguste 2020 prizvaní traja uchádzači. V jesenných mesiacoch roku 2020 sa uskutočnila obhliadka stavby uchádzačmi a prebiehajú prvé kolá dialógu. Ukončenie výberového procesu sa očakáva v prvej polovici roku 2021.

Autori:
Ing. Vladimír Ďurša, Doprastav, a.s.
Ing. Jiří Břichňáč, Metrostav a.s.
Ing. Miloslav Frankovský, Slovenská tunelárska asociácia

Železničné tunely Diel a Milochov

Tunel Diel

Tunel Diel prechádza masívom vrchu Diel, ktorý tvorí centrálnu časť meandru Váhu v oblasti Nosickej priehrady. Tunel je navrhnutý v dĺžke 1082 metrov. Razenie tunela prebiehalo v masíve popod kúpele Nimnica. Západný portál je situovaný na okraji obce Nimnica, východný portál sa realizuje v území lesa nad cestou druhej triedy II/507, ktorá vedie z Púchova do Považskej Bystrice po pravom brehu toku Váhu v oblasti Nosickej priehrady. Tunel Diel má prerazenú únikovú štôlňu, ktorá ústí do priestoru východného portálu tunela.

O tuneli Diel na tomto mieste napíšeme pár slov poslednýkrát, a to z jednoduchého dôvodu: tunel je dokončený a premávajú cezeň už vlaky. Stalo sa tak 17.9.2020. Pribudol tak k Tureckému Vrchu (rok sprevádzkovania 2012) druhý hotový tunel na modernizovanej trati z Bratislavy do Žiliny.

Tunel Milochov

Na preklenutie úpätia vrchu Stavná, južne od miestnej časti Horný Milochov mesta Považská Bystrica, je navrhnutý nový tunel Milochov. Projektovaná dĺžka tunela je 1861 m. Tunel má jednu únikovú štôlňu, ktorá vyúsťuje v obci Horný Milochov.

Od predošlého čísla časopisu Tunel sa aj na stavbe tunela Milochov udiali viaceré udalosti. V pondelok 7. septembra bol tunel za účasti ministra dopravy Andreja Doležala slávnostne prerazený. Ukončili sa tak tie náročnejšie práce spojené s nevyspytateľnou geológiou.

Od východného portálu sa začalo s budovaním spodných klenieb spodnej časti sekundárneho ostenia. Spodné klenby sú použité v horších geologických podmienkach. Tam, kde je geológia priaznivejšia, budú nahradené základovými pásmi. Dnešným dňom (15.10.2020) sa začali práce na skladaní armatúry pre prvý blok hornej klenby sekundárneho ostenia. Po dokončení a zatiahnutí debniaceho vozňa dovnútra razeného tunela sa začne na východnom portáli pripravovať realizácia falošného primárneho ostenia pre zhotovenie hĺbenej časti tunela.

Na západnom portáli začali práce na konečných terénnych úpravách, ktoré pozostávajú z gabiónových obkladov portálových stien a obloženia hĺbeného tunela vystuženou zeminou a obkladovými prvkami z kamenných gabiónov.

Celú stavbu realizuje združenie Nimnica zložené zo spoločností Doprastav - TSS Grade - SUBTERRA - EŽ Praha. Tunel Diel realizuje spoločnosť TUBAU, a.s. a tunel Milochov spoločnosť SUBTERRA a.s.. Generálnym projektantom pre investora Železnice Slovenskej republiky je spoločnosť REMING CONSULT a.s..

Konečné terénne úpravy ZP Milochov Spodné klenby sekundárneho ostenia Milochov
Ukončené práce v tuneli Diel Východný portál tunela Diel