čo je STA | stanovy | členstvo v STA | členovia | organizačná štruktúra

Aktivity členov

Seminár STA, Svrčinovec, 18. September 2014

Presentace Barab Geofos
Prezentácia Výstavba tunelov na Slovensku Milan Majerčík
Riziká pri realizovaní projketu Jana Mersini
Riziká pri výstavbe tunela Poľana Zwilling Očkaják

Seminár "Nové technické predpisy a ich využitie pri navrhovaní a výstavbe diaľničných tunelov"

Odborníci v Bratislave diskutovali o bezpečnosti tunelov

Slovenská tunelárska asociácia bola koncom minulého týždňa v Bratislave hostiteľom medzinárodného seminára o požiarnom vetraní a bezpečnosti tunelov, ktorej sa zúčastnili kľúčoví odborníci z európskych tunelárskych veľmocí, ako Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, ale aj Slovensko. Seminár sa konal v rámci Mesiaca tunelov, ktorý Slovenská tunelárska asociácia vyhlásila v období od 15. júna do 15. júla s cieľom vyzdvihnúť význam tunelov pre rozvoj dopravnej infraštruktúry Slovenska.

Keď je reč o význame tunelov, väčšinou si pod tým predstavujeme skrátenie cesty, úsporu času a paliva, či šetrnosť k prírode a životnému prostrediu. A napriek tomu, že z pohľadu laika sa tieto aspekty často spájajú s hladkým prechodom ťažko prejazdného hornatého terénu alebo frekventovaných mestských križovatiek, pre odborníkov je téma bezpečnosti kľúčovým aspektom pri stavbe tunelov, a to od začiatku projektovania až po ukončenie výstavby, technické a technologické vybavenie, až po samotnú prevádzku tunela. Bezpečnostné vybavenie tunelov je zároveň jednou z najvýznamnejších položiek realizačnej ceny tunelov. Cieľom seminára Požiarne vetranie a bezpečnosť tunelov je preto okrem výmeny skúseností a zjednotenia odporúčaní pre bezpečnosť tunelov aj optimalizácia technických predpisov pre požiarnu bezpečnosť tunelov s ohľadom minimalizáciu rizík na jednej strane a ekonomickú efektivitu na strane druhej.

Po vypočutí prednášok slovenských i zahraničných odborníkov, ako aj mnohých diskusných príspevkov sa zástupcovia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstva vnútra SR, Záchranného a hasičského zboru, ako aj Slovenskej tunelárskej asociácie zhodli na potrebe revízie aktuálnych predpisov v oblasti požiarneho vetrania a bezpečnosti tunelov na Slovensku. „Seminár priniesol množstvo nových informácií a odhalil množstvo otázok a podnetov, na ktoré je potrebné čo najskôr nájsť odpovede aj s ohľadom na množstvo pripravovaných tunelových stavieb na Slovensku v blízkej budúcnosti“, hovorí Mgr. Pavol komár z Prezídia HaZZ, MV SR. „Sme presvedčení, že najneskôr do septembra 2009 sa stretnú zástupcovia MDPT, MV, HaZZ a STA za účelom riešenia požiarneho vetrania tunelov“, sľubuje Pavol Komár.

„Na Slovensku sa v súčasnosti pri zabezpečení požiarneho vetrania v tuneloch, popri platných slovenských zákonoch a nariadeniach, podľa potreby uplatňujú rôzne zahraničné normy a predpisy. Chýba však všeobecne záväzný predpis, ktorý by riešil protipožiarnu bezpečnosť tunelov v jednotlivých fázach ich výstavby a prevádzky. Využitie predpisov platných v krajinách EU a ich optimalizácia pre potreby a špecifiká Slovenska môže byť prínosom pre zvýšenie bezpečnosti v pripravovaných tuneloch, ale aj zníženie nákladov, či urýchlenie výstavby tunelov“, hovorí Ing Miloslav Frankovský, člen výboru STA. „STA preto víta snahu oboch ministerstiev a HaZZ naštartovať proces revízie a modernizácie slovenských predpisov a bude aktívnym účastníkom tohto procesu“, dodáva Miloslav Frankovský.

Do procesu rizikovej analýzy a následného bezpečnostného vybavenia tunelov vstupuje viacero faktorov – dĺžka tunela, šírka vozovky, frekvencia dopravy, vetranie v tuneli, riešenie portálov, dopravné značenie, zabezpečenie únikových ciest pre bezpečnú evakuáciu osôb pri havárii, zabránenie šíreniu požiaru, odvod splodín mimo tunela, zabezpečenie prístupu záchranných zložiek pre účinný a bezpečný zásah, či elektronická signalizácia pre prípad havárie. Do tohto procesu však do veľkej miery vstupuje aj ľudský faktor v podobe dodržiavania predpisov a disciplinovanej jazdy v tuneloch, ale aj dodržiavania disciplíny v prípade krízovej situácie v tuneloch. Z toho vyplýva aj potreba prevencie formou vzdelávania vodičov v tejto oblasti, čo v mnohých európskych krajinách prináša veľmi dobré výsledky.

Slovenská tunelárska asociácia je dobrovoľným združením právnických a fyzických osôb pôsobiacich v odbore podzemného staviteľstva. Podporuje aktivity v odbore podzemného staviteľstva so zameraním na intenzívne a extenzívne využitie podzemných priestorov v príslušných oblastiach, ktorými sú najmä: dopravná infraštruktúra, vodné hospodárstvo, energetika, podzemné inžinierske siete, podzemná urbánna infraštruktúra, ekologické stavby, podzemné skladovanie produktov a iné.seminar seminar seminar seminar seminar seminar

Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej únii
Medzinárodná konferencia, 8. – 9. Október 2009, Stará Lesná

Využívanie nerastných surovín, legislatíva v baníctve, geológii a v životnom prostredí, zachovanie banského dedičstva a revitalizácia – tieto a mnohé ďalšie témy odznejú na medzinárodnej konferencii pod názvom „Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej únii“. Dvojdňovú medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v kongresovom centre Academia, Starý Smokovec, v prvej polovici októbra, organizuje Slovenská banícka spoločnosť, spoluorganizátormi sú Fakulta BERG v Košiciach, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie, Slovenská banská komora, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Združenie Baníckych spolkov a cechov SR. Na konferencii sa zúčastnia aj zástupcovia Českej republiky, Maďarska či Poľska. Záujemcovia o účasť môžu svoje prihlášky posielať do 25. júna 2009, viac informácií o prihlasovaní a podmienkach tu. (Konferencia 2009)Svetový tunelársky kongres, 23. 5. – 28. 5. 2009, Budapešť
www.wtc2009.org

Svetový tunelársky kongres ITA/AITES v Budapešti sa konal pod heslom „Bezpečná výstavba tunelov pre mestá a životné prostredie“. Na kongrese sa zúčastnilo viac ako 1100 delegátov zo všetkých kontinentov. Zastúpených bolo 40 z celkového počtu 55 členských krajín medzinárodnej tunelárskej asociácie ITA/AITES. Okrem 174 odborných prednášok v 12 sekciách zaznelo aj osem príspevkov v tzv. otvorenej (open) sekcií pod názvom „Príprava moderných tunelových projektov s dôrazom na územia miest“.

Hlavnou témou kongresu bolo využitie podzemného priestoru a výstavba tunelov v prostredí veľkých miest. V tejto súvislosti bol vo viacerých prednáškach kladený dôraz na starostlivo vykonávaný manažment rizík, ktorého cieľom je zabrániť vzniku mimoriadnych udalostí počas výstavby tunelov. Tieto udalosti, hoci k nim dochádza zriedka, majú mimoriadne negatívnu publicitu a môžu zapríčiniť až zastavenie alebo pozdržanie prípravy veľkých projektov.

Slovensko bolo na kongrese zastúpené viac ako dvomi desiatkami odborníkov z investorských, dodávateľských a projekčných organizácií. Prezentácia Ing. Viktórie Chomovej z Dopravoprojektu a.s. o príprave stavby železničného prepojenia TEN-T koridorov s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave bola prijatá so záujmom zodpovedajúcim významu prezentovaného projektu. Okrem vystúpenia Ing. Chomovej v rámci technickej sekcie „Mesto, tunel, životné prostredie a bezpečnosť“ bolo Slovensko reprezentované aj dvomi posterovými prezentáciami zástupcov spoločnosti Basler – Hofmann Slovakia.

Hlavné mesto Maďarska Budapešť sa môže pýšiť nielen históriou výstavby tunelov, keď už v roku 1896 otvorilo prvú linku metra na kontinente, ale aj prítomnosťou s prebiehajúcou intenzívnou výstavbou 4. trasy metra s nasadením najmodernejších technológií.Seminár Požiarne vetranie a bezpečnosť dopravných tunelov, 18. jún 2009, konferenčná sála Doprastavu a.s, Košická, Bratislava

Slovenská tunelárska asociácia ITA / AITES organizuje seminár na tému požiarneho vetrania a bezpečnosti dopravných tunelov so zameraním na cestné a diaľničné tunely. Akciu podporuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo vnútra SR a Národná diaľničná spoločnosť. Cieľom je poskytnúť priestor na odovzdanie skúsenosti z krajín s dlhoročnou tradíciou tunelového staviteľstva slovenskej odbornej verejnosti a zástupcom inštitúcií zainteresovaných v príprave, výstavbe, prevádzke a požiarnej ochrane dopravných tunelov. Prednášajúcimi budú špičky vo svojom odbore z Rakúska, Nemecka, Švajčiarska a prirodzene aj zo Slovenska. Viac informácií nájdete aj na tejto stránke.