význam a perspektívy | financovanie a efektivita | technické predpisy | bezpečnosť| ekológia

Význam a perspektívy

Podzemné staviteľstvo prináša možnosti ekonomicky efektívneho využitia podzemných priestorov veľkých miest s intenzívnou povrchovou zástavbou pre:

  • výstavbu dopravnej infraštruktúry pre individuálnu i hromadnú dopravu
  • vedenie potrubných a káblových vedení povodňovú ochranu
  • vytváranie priestorov na iné účely (statická doprava, kultúra ...)

Podzemné staviteľstvo zlepšuje možnosti vedenia líniových dopravných stavieb v morfologicky členitej či zastavanej krajine pri súčasnej minimalizácii negatívnych vplyvov na životné prostredie. Podzemné staviteľstvo poskytuje bezpečnejšiu a rýchlejšiu alternatívu cestnej dopravy v porovnaní s často preťaženými povrchovými trasami. Perspektívy pre podzemné staviteľstvo vytvára tak rozvoj miest, ako aj celospoločenské a hospodárske potreby spájania nielen regiónov, ale aj štátov.